03-7522585
English
בר עליון
דלג על בר עליון
מידע ללקוחות
דלג על מידע ללקוחות
Banners
דלג על Banners
מעקב מטענים עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
קישורים ממולצים עמוד פנימי

צור קשר


General terms and conditions

 General terms and conditions

 

אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

מצורף נוסח אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי וההצהרה המשותפת שנחתמה בין איגוד המשתמשים בהובלה ימית לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.

האמנה קובעת את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותיו. בין היתר נקבע באמנה כי המשלח הבינלאומי יפעל במתן שירותיו במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי הלקוח והן כלפי הרשויות. המשלח מתחייב לפעול על פי החוק ועל פי הדינים החלים על משלוח מטענים לישראל וממנה. הלקוח ימסור למשלח הבינלאומי את כל המידע הרלבנטי למשלוח המטען, לרבות, תיאור מפורט של המטען, שוויו, משקלו, נפחו אריזתו ויתר תכונותיו ומאפייניו ככל שהם רלבנטיים לשירותי השילוח הבינלאומי ועוד.

מצ"ב קישור לאמנה.

 

עבור לתוכן העמוד