03-7522585
English
בר עליון
דלג על בר עליון
מידע ללקוחות
דלג על מידע ללקוחות
Banners
דלג על Banners
מעקב מטענים עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
קישורים ממולצים עמוד פנימי

צור קשר


General terms and conditions

 General terms and conditions

 

אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

מצורף נוסח אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי וההצהרה המשותפת שנחתמה בין איגוד המשתמשים בהובלה ימית לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.

האמנה קובעת את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותיו. בין היתר נקבע באמנה כי המשלח הבינלאומי יפעל במתן שירותיו במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי הלקוח והן כלפי הרשויות. המשלח מתחייב לפעול על פי החוק ועל פי הדינים החלים על משלוח מטענים לישראל וממנה. הלקוח ימסור למשלח הבינלאומי את כל המידע הרלבנטי למשלוח המטען, לרבות, תיאור מפורט של המטען, שוויו, משקלו, נפחו אריזתו ויתר תכונותיו ומאפייניו ככל שהם רלבנטיים לשירותי השילוח הבינלאומי ועוד.

מצ"ב קישור לאמנה.

 

 הערות: שילוח בינלאומי

 1. אנו פועלים כמתאמים להסדרת השילוח הבינלאומי ולכן איננו אחראים לשינויים שעושות חברות הספנות בנתיבי ההפלגה ו/או במשכי ההובלה ו/או לאיחורים בהגעת ו/או בלוח הזמנים.
 2. המחירים הינם לחומרים לא מסוכנים (אלא אם צוין אחרת) , המחירים מתייחסים למשלוחים שאינם חריגים ומותאמים להובלה או המכלה.
 3. מחיר ההובלה הימית אינם כוללים הוצאות הובלה יבשתית בחו"ל ו/או הוצאות אחרות בחו"ל, אלא אם כן צוין אחרתמתבסס על ציוד פנוי בחברת ספנות.
 4. מחירי ההובלה הימית כפופים למחירי חברות הספנות ועשויים להשתנות בהתאם להודעות חברות הספנות.
 5.  מכולות מלאות FCL (מכולות יבשות), יש להחזיר ריקות לחברת הספנות בהתאם לימי הפטור של חברות הספנות וסוג המכולה. דמי השהייה יחויבו בהתאם .
 6. דמי ההובלה יחויבו על ידנו בכל מקרה, גם במידה ולא ישוחררו המטענים ע"י היבואן
 7. התנאים הכללים הנל יעמדו התוקפם ביחס לכול הצעות מחיר הקימות והעידיות לשירותים מאבירם קרגו
 8. שעתיים חופשי בזמן העמסה. מעבר לשעתיים נחייב ב 80 דולר USD לכל שעה נוספת או חלק ממנה
 9. חברת אבי-רם רואה בקבלת ההזמנה על פי הצעת מחיר זו כהסכמה וכחתימה על הצעת המחיר ועל נספחיה.
 10. ההובלה כפופה לאמנות הבינלאומיות ותנאי בחוזי ההובלה המופיעים בשטר מטען של המשלחים הבינלאומיים או של חברת הספנות.  
 11. כל תשלום על פי הצעה זו לא יהיה ניתן לקיזוז על ידי הלקוח מכל סיבה שהיא, אלא אם כן סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.
 12. המחירים לא כוללים עמילות מכס, מיסים, מיסי נמל, דמי ניטול, אחסנה בנמל ו/או במסופים, בדיקה פיזית, מסירה ישירה, הוצאות רישיונות, מע"מ, ביטוח, הובלות יבשתיות ועבודות אחרות, אלא אם כן צוין אחרת בארף או בחול.
 13. ביטוח לפי בקשה. המשלוח אינו מבוטח. ביטוח לפי דרישה ואישור בכתובים בלבד . אנו מתאמים ולכן נזקים הם באחריות המוביל ו/או המחסנים.
 14. עבור הוצאות בארץ יש להוסיף מע"מ כחוק.
 15. ההצעה בתוקף ל30 יום אלא אם ציון אחרת, לא כולל היטלים . PSS, GRI, הינם בכפוף לחברת הספנות.
 16. תנאי תשלום מזומן אלא ויקבע אחרת.

תוספת למטענים אוויריים :הערות כלליות:

בתוקף 30 יום או בכפוף לשינויים בחברות התעופה.

אנו מתאמים שילוח, הטיסות והתאריכים הם משוערים ונתונים באחריותם המלאה של חברות התעופה. ולכן איננו אחראים לשינויים שעושות חברות התעופה ו/או במשכי ההובלה ו/או לאיחורים בהגעת ו/או בלוח הזמנים.

יחס ההובלה באוויר 1:6 (כל מ"ק שווה ל- 167 ק"ג להטסה). בהובלה יבשתית 1:3. חיוב ההובלה יבוצע לפי המשקל בפועל או המשקל הנפחי לפי הגבוה מבניהם.

המחירים הינם ל General Cargo ו Stackable . לא מסוכנים (אלא אם צוין אחרת) ולא מתכלים, המחירים מתייחסים למשלוחים שאינם חריגים באורך ובמשקל וארוזים באופן המתאים להובלה אווירית, וניתנים להטענה בהתאם למגבלות כלי הטיס.

ביטוח – לפי בקשה. המשלוח אינו מבוטח. ביטוח לפי דרישה בפועל ואישור בכתובים בלבד.

בכל מקרה אחריותה של החברה מוגבלת עפ"י האמנות הבינלאומיות הרלבנטיות ו/או עפ"י שטר המטען , לרבות תקופת ההתיישנות וגובה האחריות. ·

החברה אינה אחראית לנזקים ישירים ו/או עקיפים העלולים להיגרם למטען במהלך ההובלה האווירית, יבשתית ו/או במהלך אחסנות הביניים.

 

עבור הוצאות בארץ יש להוסיף  מע"מ כחוק.

 

 

עמילות מכס הערות כלליות:

 1. יש להעביר העתקי ניירת וייפוי כוח \ תצהירים. מקוריים בהתאם לנהלים.
 2. יש לבצע ייפוי כוח בשער עולמי + תצהיר יבואן במידת הצורך.
 3. בדיקות פיזיות על פי דרישת המכס יחויבו בנפרד.
 4. העברת בקשה רגילה למכון תקנים ( במידה ויבוצע דרכינו ) יחויבו בנפרד.
 5. אישורים מהרשויות הינם באחריות היבואן מהרשויות.
 6. משלוחי אסמבלי, ריבוי סיווגים, מעל 10 סיווגים, וטיפולים מיוחדים ו/או חריגים יחויבו בנפרד .
 7. טיפול בייפוי כוח דיגיטלי 75 שקל. במידה ונדרש.

 

 

הוצאות נוספות עמילות מכס:

 

 1. מיסים ומע"מ משולמים למכס
 2. תשלומי נמל לפי חיוב בפועל.
 3. אגרות ממ"ן \ סוויספורט לפי חיוב בפועל.
 4. מחירי ההובלה לא כוללים מע"מ וכפופים לשינויים של חברת ההובלה.
 5. מכולות מלאות יחויבו בגין אגרות ניטול ואגרות תשתית לפי חיובי חנ"י בהתאם לרפורמה בתעריפים וכנגד חשבוניות מתאימות
 6. משלוחים חלקיים יחויבו ע"י המסופים בהתאם לרפורמה בתעריפים כנגד חשבוניות מתאימות.
 7. בדבר תעריפים מעודכנים ניתן לפנות לאתר נמל אשדוד / חיפה .
 8. תשלום לממן / סוויספורט במשלוחים אוויריים על פי חשבון.
 9. ביטוח לפי בקשה . המשלוח אינו מבוטח . במידת הצורך ועל פי בקשה תוגש הצעה בנפרד , כיסוי ביטוחי יתבצע רק לאחר אישור בכתב.
 10. הובלות יבשתיות מהנמלים בהתאם לתעריפים מקובלים , במידת הצורך תינתן הצעה על פי דרישה
 11. תנאי תשלום במזומן בהעברה כספית בהתאם לבקשה כספית הערכה הכוללת הוצאות שחרור שמועברות לעיונכם לפני תהליך השחרור
 12. על המחירים חל מע"מ כחוק.

הגבלת אחריות עמילות מכס:

הלקוח\היבואן יקבל ומסכים לשאת בעלויות הסופיות לתשלומים למכס, של תשלומים למכס, מיסים, קנסות, ריביות, בהקשר ליבוא\יצוא, לרבות גירעונות ופיגורים. ישפה את אבירם קרגו או אדם מטעמה בכול אחריות בתשלומים למכס.

 

הגבלת אחריות לאבירם קרגו כסוכן, As Agent Only : במקרים בהן אבירם קרגו הודיע כי שימשה כסוכן בלבד.

כאשר אבירם קרגו משמשת כסוכן, כדוגמת מטעני פריפייד ומסירת פקודות מסירה. אבירם קרגו אינה מתחייבת או מתיימרת לערוך כל חוזה עם הלקוח להובלה, אחסנה, טיפול, שחרור או שירות פיזי אחר.

אבירם לא תיהיה אחראית למעשיהם, למחדליהם או נזקים של צדדים שלישיים, ותהיה אחראית לגילוי נאות בהתקשרות עם המוביל בפועל.

עבור לתוכן העמוד