03-7522585
English
בר עליון
דלג על בר עליון
שילוח בינלאומי
דלג על שילוח בינלאומי
Banners
דלג על Banners
מעקב מטענים עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
קישורים ממולצים עמוד פנימי

צור קשר


נוהל תצהיר יצואן רשות המיסים

לקוחות ויצואנים יקרים,
בהמשך לפרסומים בנושא, ברצוננו להזכירכם אודות כניסתה הצפויה לתוקף של הוראת "תצהיר יצואן" .
ההוראה תכנס לתוקף מתאריך 1/9/16  .
החל מתאריך זה ידרשו כל היצואנים למלא תצהיר עבור יצוא טובין ביטחוניים וטובין דו שימושיים.
התצהיר יהווה חלק ממסמכי המשלוח אשר יסופקו על ידי היצואן לסוכן המכס.

תצהיר יצואן עבור יצואן בטחוני / יצוא טובין דו שימושיים - יידרש לשלוח את התצהיר לכל משלוח יצוא (בין אם אזרחי, בטחוני או דו שימושי)
תצהיר היצואן ימולא עבור כל משלוח יצוא (בין אם חייב או שאינו חייב ברישיון יצוא, עבור ציוד ביטחוני/דו שימושי מפוקח), התצהיר ייחתם על ידי היצואן ויימסר לסוכן המכס.
ניתן יהיה לשמור את התצהיר חתום וסרוק ע"י היצואן/סוכן המכס, ולהציגו עפ"י דרישה של עובד המכס.

תצהיר יצואן עבור יצואן שאינו ביטחוני או יצוא שאינו מפוקח - ימלא אחת לשנה תצהיר יצואן שנתי.
יצואן אשר אינו רשום במרשם היצואנים הביטחוניים של האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון (אפ"י) ואינו מייצא מוצרים הדורשים רישיון יצוא ממשרד הביטחון, משרד הכלכלה, או כל רשות מוסמכת אחרת, יוכל למלא תצהיר יצואן שנתי, במסגרתו יצהיר כי כל היצוא שלו במהלך אותה שנה קלנדרית אינו מפוקח לפי אף צו יצוא, ואינו דורש רישיון יצוא.
 
                 >> סוכן  המכס אינו רשאי לשדר שליפת יצוא ללא קבלת תצהיר יצואן מלא וחתום כנדרש .
                      תצהיר היצואן  לא מהווה תחליף ליתר המסמכים הנדרשים לצורך יצוא
                >> תצהיר היצואן מהווה גם ייפוי כוח אשר ניתן ע"י היצואן לסוכן המכס ומייפה את כוחו לפעול בשמו בכל
                      הקשור לביצוע יצוא זה.
                >> על מגיש התצהיר להזדהות ע"י תצלום תעודת זהות שיצורף לתצהיר.
                      
 

לחצו למידע אודות הוראת נוהל טופס תצהיר יצואן

לחצו להורדת טופס תצהיר יצואן 


 מצ"ב בקובץ הסבר מפורט ונוהל התצהיר.
 לינק להוראה באתר לשכת המסחר 
 
מחלקת היצוא שלנו עומדת לרשותכם וישמח לסייע ולהשיב על כל שאלה.

 

אבירם קרגו
לחץ לאנשי קשר

עבור לתוכן העמוד